Cizojazyčná sekce


Zde jsou umístěny informace týkající se výuky cizích jazyků na AHOL - Vyšší odborné škole.

Špirková_medailonek

Mgr. Stanislava Špirková

vedoucí cizojazyčné sekce


Kontakt

E-mail: stanislava.spirkova@ahol.cz
Telefon: +420 597 582 678Na co se zaměřuje cizojazyčná sekce


  • Zajišťujeme jazykovou výuku cizích jazyků – anglického, německého, ruského, španělského, francouzského, italského jazyka.
  • Výuku na naší škole vedou zkušení čeští pedagogové a rodilí mluvčí.
  • Základní výuka anglického jazyka je doplněna vyučovacími moduly zaměřenými na konverzaci.
  • Připravujeme studenty na mezinárodní jazykové zkoušky.
  • Spolupracujeme na zajištění pobytů našich studentů v zahraničí.
  • Podporujeme odbornou praxi našich studentů v zahraničí.
  • Využíváme zdroje z Evropských strukturálních fondů na podporu rozvoje cizojazyčné výuky na naší škole.
  • Bohatá cizojazyčná sekce školní knihovny zahrnuje jazykové učebnice, odborné cizojazyčné učebnice, beletrii, časopisy.
  • Ve výuce cizích jazyků se řídíme principy pokroku, tolerance a multikulturní integrace.

   

  • We provide foreign language teaching – English, German, Russian, Spanish, French,
  • Teaching at our school is conducted by experienced Czech teachers and native
  • Basic English education is completed by teaching modules aimed at
  • We prepare students for international language
  • We collaborate on arranging stays of our students
  • We support practical training of our students
  • We make use of resources from European Structual Funds to support development of foreign language teaching at our
  • Rich foreign language section of our school library includes language textbooks, professional foreign language texbooks, fiction,
  • In foreign language teaching we follow the principles of progress, tolerance and multicultural