Vnitřní oznamovací systém


V souladu s přímým dopadem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), je možné podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému (VOS). Současně byla ustanovena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“). Pro AHOL –Vyšší odbornou školu je tímto splněna povinnost systém VOS aktivovat.

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro AHOL –Vyšší odbornou školu dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (více informací na https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing/).

Oznámení o možném protiprávním jednání splňující kritéria Směrnice lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě následujícím způsobem:

  1. písemně elektronicky na e-mailovou adresu: oznamovatel.vos@ahol.cz
  2. telefonicky na telefonní lince: 602 586 239 (provozní doba telefonní linky: pondělí - pátek 8:00 - 15:00)
  3. ústně v budově AHOL –Vyšší odborné škole na adrese Dušní 1106/8, Ostrava - Vítkovice, a to po dohodě s příslušnou osobou uvedenou ve směrnici. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení
  4. písemně na sekretariátě AHOL –Vyšší odborné škole na adrese Dušní 1106/8, Ostrava - Vítkovice. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT“

Pověřenou příslušnou osobou je:

  • Mgr. Dagmar Kučerová

Vnitřní směrnice podle zákona o ochraně oznamovatelů