Absolutorium


Studium u nás ukončujete absolutoriem. V rámci absolutoria obhajujete absolventskou práci a vykonáváte zkoušky z odborných předmětů a z cizího jazyka.

Po úspěšném splnění absolutoria získáte titul „diplomovaný specialista“ (DiS.) a tzv. Dodatek k diplomu (Diploma supplement) s mezinárodní platností.

Stáhněte si přihlášku k absolutoriu

Harmonogram k absolutoriím - náhradní, opravný termín (denní i dálková forma studia)

31. 8. 2022
termín odevzdání přihlášky k absolutoriu

31. 8. 2022
termín odevzdání absolventských prací

15. 9. 2022
termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací

23. 9. 2022
řádný termín absolutorií (denní i dálková forma studia)

Harmonogram k absolutoriím - řádný termín (dálková forma studia)

31. 5. 2022
zadání absolventských prací a termín odevzdání přihlášky k absolutoriu

6. 12. 2022
termín odevzdání absolventských prací

6. 1. 2023
termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací

23. - 27. 1. 2023
řádný termín absolutorií (dálková forma studia)

Harmonogram k absolutoriím - náhradní a opravný termín (dálková forma studia)

28. 2. 2023
termín odevzdání přihlášky k absolutoriu

14. 4. 2023
termín odevzdání absolventských prací

12. 5. 2023
termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací

25. - 26. 5. 2023
náhradní a opravný termín absolutorií (dálková forma studia)

Harmonogram k absolutoriím - řádný termín (denní forma studia)

31. 10. 2022
zadání absolventských prací a termín odevzdání přihlášky k absolutoriu

24. 4. 2023
termín odevzdání absolventských prací

24. 5. 2023
termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací

7. - 13. 6. 2023
řádný termín absolutorií (denní forma studia)

Informace o průběhu a pravidlech

 • Před zahájením

  Před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v rozsahu nejméně 5 po sobě následujících pracovních dnů.

 • Příprava na zkoušky

  Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu absolventské práce trvá 20 minut.

 • Obhajoba

  Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut; pokud je její součástí virtuální či jiná prezentace, trvá nejvýše 40 minut.

 • Zkoušky a jejich průběh

  Každá ze zkoušek, z odborných předmětů i cizích jazyků, trvá nejvýše 20 minut. Zkouška z odborných předmětů se může skládat nejvýše ze 3 odborných předmětů.Hodnocení


Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny
známkami:
a) 1 - výborně,
b) 2 - velmi dobře,
c) 3 - dobře,
d) 4 - nevyhověl/a.

Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém konal student absolutorium.

Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:

a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby
absolventské práce známkou horší než 2 - velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu
není horší než 1,50,

b) prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce
známkou horší než 3 - dobře,

c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce
známku prospěchu 4 - nevyhověl.