Absolutorium


Studium u nás ukončujete absolutoriem. V rámci absolutoria obhajujete absolventskou práci a vykonáváte zkoušky z odborných předmětů a z cizího jazyka.

Po úspěšném splnění absolutoria získáte titul „diplomovaný specialista“ (DiS.) a tzv. Dodatek k diplomu (Diploma supplement) s mezinárodní platností.

Stáhněte si přihlášku k absolutoriu

Harmonogram k absolutoriím - náhradní a opravný termín (dálková forma studia)

29. 2. 2024
termín odevzdání přihlášky k absolutoriu

12. 4. 2024
termín odevzdání absolventských prací

10. 5. 2024
termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací

22. - 24. 5. 2024
náhradní a opravný termín absolutorií (dálková forma studia)

Harmonogram k absolutoriím - řádný termín (denní forma studia)

31. 10. 2023
zadání absolventských prací a termín odevzdání přihlášky k absolutoriu

23. 4. 2024
termín odevzdání absolventských prací

23. 5. 2024
termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací

6. - 12. 6. 2024
řádný termín absolutorií (denní forma studia)

Harmonogram k absolutoriím - náhradní, opravný termín (denní i dálková forma studia)

31. 8. 2024
termín odevzdání přihlášky k absolutoriu

31. 8. 2024
termín odevzdání absolventských prací

13. 9. 2024
termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací

20. 9. 2024
řádný termín absolutorií (denní i dálková forma studia)

Harmonogram k absolutoriím - řádný termín (dálková forma studia)

31. 5. 2024
zadání absolventských prací a termín odevzdání přihlášky k absolutoriu

13. 12. 2024
termín odevzdání absolventských prací

3. 1. 2025
termín odevzdání posudků vedoucích absolventských prací

20. - 22. 1. 2025
řádný termín absolutorií (dálková forma studia)

Informace o průběhu a pravidlech

 • Před zahájením

  Před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v rozsahu nejméně 5 po sobě následujících pracovních dnů.

 • Příprava na zkoušky

  Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu absolventské práce trvá 20 minut.

 • Obhajoba

  Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut; pokud je její součástí virtuální či jiná prezentace, trvá nejvýše 40 minut.

 • Zkoušky a jejich průběh

  Každá ze zkoušek, z odborných předmětů i cizích jazyků, trvá nejvýše 20 minut. Zkouška z odborných předmětů se může skládat nejvýše ze 3 odborných předmětů.Hodnocení


Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny
známkami:
a) 1 - výborně,
b) 2 - velmi dobře,
c) 3 - dobře,
d) 4 - nevyhověl/a.

Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém konal student absolutorium.

Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:

a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby
absolventské práce známkou horší než 2 - velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu
není horší než 1,50,

b) prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce
známkou horší než 3 - dobře,

c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce
známku prospěchu 4 - nevyhověl.